Wat is overblijven?

Elke Nederlandse basisschool is wettelijk verplicht om het overblijven in de lunchpauze te regelen. Sinds augustus 2006 is de school eindverantwoordelijk voor het overblijven. Basisscholen hebben dan ook de keuze uit verschillende vormen van opvang tussen de middag; het overblijven wordt door een externe organisatie georganiseerd, de school kiest voor een continurooster, de school laat leerkrachten surveilleren, enzovoorts. Wij als overblijforganisatie worden door OBS de Regenboog, OBS Berg, OBS De Kring, BS de Gansbeek, BS op 't Hwagveld, BS Sint-Pieter en BS Brede School de Bron ingehuurd om het overblijven te organiseren op deze scholen. 


Overblijven is de periode tussen de middag waarin kinderen worden opgevangen door het overblijfteam en er geluncht en gespeeld wordt. Deze opvangvorm wordt aangeboden iedere schooldag tijdens reguliere schoolweken, behalve de woensdag.

Tijdens het overblijven wordt er doorgaans eerst geluncht. Het is de bedoeling dat kinderen een eigen lunchpakket van thuis meenemen. Het eetmoment vindt onder verantwoordelijk van de leerkracht plaats. Dit draagt bij aan een prettiger verloop en kwaliteit van het overblijven. Er wordt tijdens het eetmoment ter assistentie van de leerkracht bijna op alle scholen een vrijwilliger ingezet. Kinderen die iets langzamer eten dan de rest krijgen iets langer de tijd hiervoor. Na het eetmoment wordt er bij voorkeur buiten gespeeld. Bij slecht weer worden de kinderen binnen opgevangen en het verdere verloop van het overblijven en de activiteiten hierop aangepast. Na het overblijven wordt er vervolg gegeven aan het lesprogramma.


Verloop overblijvenOverblijfaanbod

Indien u gebruik wilt maken van ons overblijfaanbod zijn er een aantal mogelijkheden: een abonnement voor 4 of minder overblijfmomenten per week, incidenteel overblijven of een combinatie van een abonnement en incidenteel overblijven.


Abonnement - Betaling via automatische incasso*

U kunt kiezen voor een één-, twee-, drie- of vierdaags overblijf abonnement (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) per week.


Abonnement - Betaling eenmalig via factuur*

Eenmalige betaling via factuur is alleen mogelijk als uw kind vier keer per week overblijft. Eenmalige betaling van het overblijven is ook mogelijk later in het schooljaar. De tarieven hiervoor vindt u in de bijlage van het inschrijfformulier.


Maakt u hiervan gebruik dan krijgt u korting. Deze korting bedraagt €5,00 per kind in het begin van het schooljaar. Eenmalige betaling van het overblijven vanaf de ingangsdatum van het contract is ook mogelijk later in het schooljaar. De tarieven hiervoor vindt u in de bijlage van het inschrijfformulier. Wanneer u kiest voor de eenmalige betaling dan ontvangt u van ons een factuur. Deze factuur wordt per e-mail naar u verzonden. Om deze factuur digitaal te kunnen verzenden is het nodig dat u op het inschrijfformulier uw e-mailadres vermeldt. Heeft u vorig schooljaar gebruikt gemaakt van betaling van het overblijven via factuur dan ontvangt u dit schooljaar automatisch opnieuw een factuur.

Incidenteel overblijven - Betaling per kwartaal via automatisch incasso


U kunt ook kiezen voor incidenteel overblijven. Bij incidenteel overblijven kunt u zelf kiezen welke overblijfmomenten u afneemt. Incidenteel overblijven is ook mogelijk in combinatie met een abonnement.


Stel u hier uw vraag over ons overblijfaanbod


Betalingsvoorwaarden

Maakt u gebruik van een abonnement middels betaling via automatisch incasso dan wordt het door u gekozen abonnement in gelijke maandelijkse betalingstermijnen van uw bankrekening geïncasseerd.

We hanteren binnen Stichting Tussen de Middag de volgende betalingstermijnen:


Het door uw gekozen abonnement wordt omstreeks de 20ste en laatste werkdag van de betreffende betalingstermijn van uw bankrekening automatisch geïncasseerd.

Kiest u enkel voor een abonnement dan gelden de resterende overblijfmomenten die niet in het abonnement zijn opgenomen standaard als incidenteel. Uiteraard betaalt u deze resterende overblijfmomenten enkel en alleen als deze ook daadwerkelijk incidenteel worden afgenomen. Stichting Tussen de Middag heeft hiermee het recht om overblijfmomenten waarop het kind buiten het abonnement overblijft incidenteel automatisch te laten incasseren.

Maakt u gebruik van incidenteel overblijven dan worden de door uw afgenomen incidentele overblijfmomenten van het laatste betreffende kwartaal van uw bankrekening geïncasseerd. We hanteren de volgende kwartalen:


De door u afgenomen incidentele overblijfmomenten van het laatste betreffende kwartaal wordt tussen de 10e en 20ste werkdag van de daaropvolgende maand, na het betreffende kwartaal, van uw bankrekening geïncasseerd.

Doorlopende Machtiging SEPA

Maakt u gebruik van een abonnement en/of incidenteel overblijven middels betaling via automatisch incasso dan dient u het Doorlopende Machtiging SEPA-formulier in te vullen. Hiermee geeft u ons het recht om het door u gekozen abonnement en/of incidenteel overblijven te laten incasseren. Automatisch incasso wordt uitgevoerd door Targetmedia en facturering door Stichting Tussen de Middag. Het Doorlopende Machtiging SEPA-formulier geldt zowel voor een abonnement als incidenteel overblijven.

Wanbetaling

Indien het innen van de bijdrage via automatische incasso niet succesvol kan worden uitgevoerd, zullen de ouders en/of verzorgers via e-mail een factuur ontvangen. Bij betaling middels een factuur dienen de ouders en/of verzorgers het verschuldigde bedrag binnen 2 weken na dagtekening over te maken op het rekeningnummer van Stichting Tussen de Middag. Wordt het verschuldigde bedrag niet binnen 2 weken bijgeschreven op de bankrekening van Stichting Tussen de Middag dan volgt er een 1e betalingsherinnering, bovendien wordt er €1,50 administratiekosten in rekening gebracht. Is het verschuldigde bedrag 2 weken na de 1e betalingsherinnering nog steeds niet voldaan, dan volgt er een 2e betalingsherinnering en spreken we over een betalingsachterstand. Ouders en/of verzorgers krijgen vervolgens nog drie werkdagen de tijd om de betaling te voldoen. Indien er geen betaling volgt na dit laatste betalingstermijn zal het kind, in overleg met de overblijfcoördinator en de school, worden geweigerd voor verder overblijven. De directie van school en de betreffende leerkracht(en) zullen hierover worden geïnformeerd. Daaropvolgend volgt er een aanmaning/sommatie, waarbij buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht worden, conform Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende besluit, met een minimum van €40,00. Indien vervolgens geen betaling volgt, zal een incassobureau worden ingeschakeld. Na overleg zal de school eventueel een alternatieve oplossing bieden voor kinderen die niet langer gebruik kunnen maken van het overblijven wegens wanbetaling van de ouders/verzorgers of instantie.


Inschrijven, wijzigen & opzegging

Voor nieuwe inschrijvingen en inschrijvingen gedurende het schooljaar zijn inschrijfformulieren verkrijgbaar bij de overblijfcoördinator en via inschrijven@stichtingtussendemiddag.nl. Inschrijven voor het overblijven kan alleen per 1e van de kalendermaand m.u.v. begin van het schooljaar. U kunt het inschrijfformulier achterlaten in de brievenbus van Stichting Tussen de Middag op school in de hal.

Een wijziging of opzegging van het overblijfcontract wordt aangeven op de achterzijde van het inschrijfformulier. Inschrijfformulieren met de mogelijkheid tot wijzigen of opzegging is verkrijgbaar bij de overblijfcoördinator en via inschrijven@stichtingtussendemiddag.nl. Voor wijzigingen of opzegging van het overblijfcontract geldt een opzegtermijn van 1 maand, ingaande op de 1e van de maand. U kunt het inschrijfformulier met daarop de wijziging of opzegging achterlaten in de brievenbus van Stichting Tussen de Middag op school. Schoolverlaters van groep 8 worden automatisch door ons uitgeschreven voor het overblijven, zonder inachtneming van de opzegtermijn, zodra deze de school hebben verlaten. Het overblijfcontract van kinderen, die in schooljaar 2016 - 2017 zijn overgebleven wordt voorafgaand aan schooljaar 2017 - 2018 stilzwijgend verlengd.


Aanvraag digitaal inschrijfpakket overblijven


Doorgeven van incidenteel overblijven & ruilingen

Wanneer uw kind incidenteel overblijft dan dient u dit voor 10:00 door te geven aan de overblijfcoördinator van uw school. Dit is mogelijk via e-mail of telefonisch.

Een ruilverzoek doet u rechtstreeks bij de overblijfcoördinator en dient binnen 4 weken voor of na afmelding van uw kind worden doorgegeven via e-mail of telefonisch.


Algemene voorwaarden Stichting Tussen de Middag

Zie voor meer informatie de Algemene voorwaarden van Stichting Tussen de Middag .Er wordt door Stichting Tussen de Middag 3x per schooljaar een nieuwsbrief, Het Tussendoortje, naar alle ouders/verzorgers via e-mail verstuurd. In Het Tussendoortje staat het laatste nieuws van Stichting Tussen de Middag, activiteiten tijdens het overblijven, foto’s, prijsvragen en andere belangrijke onderwerpen die met het overblijven te maken hebben op onze overblijfscholen. Het Tussendoortje is zowel bedoeld voor ouders/verzorgers als voor kinderen.

Onderstaande links verwijzen naar alle nummers van Het Tussendoortje tot dusver verschenen.

Veel leesplezier!

Heeft u of uw kind(eren) suggesties en/of tips voor Het Tussendoortje of iets anders dat in dit overblijfmagazine geplaatst kan worden? Laat dit ons dan weten via: