Overblijfcoördinatoren

Het overblijfteam bestaat uit vrijwillige overblijfkrachten en een vaste pedagogische medewerker in dienst van Stichting Tussen de Middag als overblijfcoördinator. Het overblijfteam draagt zorg voor het welzijn van de kinderen, houdt toezicht tijdens het overblijven, organiseert en begeleid activiteiten, assisteert de leerkracht tijdens het eetmoment en voert lichte huishoudelijk werkzaamheden uit. De overblijfcoördinator is tijdens ieder overblijfmoment aanwezig en bij de overblijfcoördinator kunnen kinderen en ouders terecht met vragen met betrekking tot het overblijven.

Vrijwillige overblijfkrachten

Stichting Tussen de Middag werkt met vrijwillige overblijfkrachten. Iedere overblijfkracht wordt begeleid door een overblijfcoördinator. Alle overblijfkrachten binnen Stichting Tussen de Middag zijn werkzaam op vrijwillige basis.

 

Tegenover deze werkzaamheden staat een vergoeding per overblijfmoment. Kinderen, waarvan de ouder of grootouder werkzaam is als overblijfkracht binnen onze organisatie, blijven gratis over.

Overblijfkrachten hebben per school en per doelgroep verschillende taken tijdens het overblijven:

De taken van de vrijwillige overblijfkrachten zijn o.a.:

-        Toezicht houden gedurende het algehele overblijven

-        Zorg dragen voor het welzijn van de overblijfkinderen

-        Assisteren tijdens het eetmoment (indien van toepassing)

-        Het organiseren en begeleiden van activiteiten

-        Zorgdragen voor de ruimte(s) en de (spel)materialen

-        Licht huishoudelijke werkzaamheden die verband houden met de begeleiding van de kinderen, de ruimte(s) en/of het spelmateriaal

-        Zorg dragen voor een goede overdracht naar andere overblijfkrachten en overblijfcoördinator en de school

-        Deelnemen aan relevant werkoverleg en scholing

Verder verwachten we dat:

-        De overblijfkracht zich conformeert aan de visie van Stichting Tussen de Middag en school en deze ook uitdraagt

-        De overblijfkracht op de hoogte is van de gebruikelijke werkwijze voor overblijfkrachten tijdens het overblijven.

-        De overblijfkracht op de juiste manier omgaat met persoonlijke gegevens en informatie van kinderen

-        De overblijfkracht handelt bij het signaleren van pestgedrag volgens het pestprotocol van de school

-        De overblijfkracht heeft een voorbeeldfunctie en gaat daarom respectvol om met kinderen, ouders, collega’s en personeel van de school

-        De overblijfkracht afspraken nakomt en naleeft

-        De overblijfkracht communiceert in een lijn en communiceert op de juiste wijze. Hiermee bedoelen we onder andere dat we elkaar, indien nodig, aanspreken op gedrag en in een gesprek naar elkaar luisteren en elkaar laten uitspreken

-        De overblijfkracht zorgvuldigheid betracht in alles wat de overblijfkracht doet

-        De overblijfkracht het goede voorbeeld geeft

-        De overblijfkracht het eigen (klein)kind(eren), indien deze overblijft, niet voortrekt, begunstigd en continu de volledige aandacht geeft. Bij voorkeur wordt de overblijfkracht niet ingedeeld bij het eigen (klein)kind en worden situaties waarbij het eigen (klein)kind betrokken is afgehandeld door een andere overblijfkracht

-        De overblijfkracht geen eigen (klein)kind(eren), die nog niet leerplichtig is/zijn, meeneemt tijdens het overblijven

Werving en selectie vrijwillige overblijfkrachten

De werving en selectie van de vrijwillige overblijfkrachten vindt plaats in samenwerking met de school. Alvorens een vrijwilliger aan de slag gaat tijdens het overblijven wordt er eerst een meeloop dag gepland. Tijdens deze meeloop dag wordt door de overblijfcoördinator bekeken of deze persoon o.a. voldoende affiniteit heeft met kinderen. Hierna wordt de meeloop dag geëvalueerd en besproken of er een verdere samenwerking wordt aangegaan.

Evaluatie vrijwillige overblijfkrachten

Ieder schooljaar worden alle vrijwillige overblijfkrachten binnen onze organisatie geëvalueerd. Tijdens een ’10 minuten gesprek’ wordt o.a. het functioneren van de overblijfkracht en positieve- en verbeterpunten met de vrijwilliger besproken.

Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

Stichting Tussen de Middag vraagt voor iedere vrijwillige overblijfkracht een VOG (Verklaring omtrent Gedrag) aan. De VOG dient binnen één maand na ondertekening van de vrijwilligersovereenkomst (digitaal) bij de gemeente te zijn aangevraagd.

Scholing vrijwillige overblijfkrachten

Stichting Tussen de Middag organiseert minimaal 1x per schooljaar een scholingsbijeenkomst voor alle overblijfkrachten en (vervangende) overblijfcoördinatoren binnen de organisatie. De verworven competenties worden door de overblijfkrachten en (vervangende) overblijfcoördinatoren vervolgens tijdens het overblijven in de praktijk gebracht. Stichting Tussen de Middag verwacht van iedere vrijwilliger dat de jaarlijkse scholingsbijeenkomst wordt gevolgd.

Is de vaste overblijfcoördinator afwezig of zijn er te weinig overblijfkrachten? Dan zorgt Stichting Tussen de Middag voor een (extra) vervangende overblijfcoördinator. Alle (vervangende) overblijfcoördinatoren zijn in het bezit van een VOG en alle vaste overblijfcoördinatoren zijn geschoold tot BHV.

Werken als vrijwillige overblijfkracht?

Heeft u affiniteit met kinderen en lijkt het u leuk om tijdens een of meerdere overblijfmomenten mee te helpen tijdens het overblijven op een van onze scholen? Neem dan gerust contact met ons op via tussendemiddag@stichtingtussendemiddag.nl of via het contactformulier in Vacatures.

 

Als overblijfkracht op een van onze scholen helpt u mee tijdens het overblijven op vrijwillige basis. Hier staat een vrijwilligersvergoeding per overblijfmoment tegenover. Wanneer u zelf kinderen hebt die overblijven, dan blijven zij gratis over op de dag dat u overblijfkracht bent.